SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNO-USŁUGOWYM W MORĄGU PRZY UL. MICKIEWICZA

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ

położoną w Morągu przy ul. Mickiewicza 11 pow. Ostródzki woj. Warmińsko-Mazurskie

zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem garażowym

 

Syndyk masy upadłości Daniela Kalaty – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt V GUp 49/17 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości:

– nieruchomość gruntowa usytuowana w Morągu przy ul. Mickiewicza 11, pow. Ostródzki oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 939/3 (o pow. 0,0644ha) zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem garażowym dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie  VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgę wieczystą KW nr EL2O/00030829/6

Sprzedaż  nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych)

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 497.200,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 49.720,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Daniela Kalaty nr 68 9484 1206 3850 0852 7521 0001  w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019r. do godziny 16.00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – nieruchomość w Morągu przy ul. Mickiewicza 11, postępowanie upadłościowe Daniela Kalaty, sygn. akt V GUp 49/17”

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55 641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl , fax 55-641-64-44

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest poniżej:

Regulamin II Konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości w Morągu przy ul. Mickiewicza