TARTAK W NEJDYKACH, GM. IŁAWA

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

 

Syndyk masy upadłości Kazimierza Miłkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Obróbka Drewna” Kazimierz Miłkowski w upadłości z siedzibą w Nejdykach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 04 lipca 2019 r. (sygn. akt V GUp 21/18) zawiadamia o sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), położonego w Nejdykach ,14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie,

 

W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe:

  1. nieruchomość zabudowana ujawniona w księdze wieczystej EL1I/00018443/3 położona w Nejdykach w skład której wchodzą:

– prawo własności działki gruntowej nr 57 o powierzchni użytkowej 1,9400 ha;

– prawo własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 434,39m2

  1. b) rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia i wyposażenie),

 

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 07.08.2018r. nr 193-F/OS/2018 sporządzonym przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych FAKTOR Sp. z o.o. w Olsztynie, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 308 950,50 zł (trzysta osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 50/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG – przedsiębiorstwo „Obróbka Drewna Kazimierz Miłkowski” w Nejdykach, sygn. akt V GUp 21/18”, do dnia 19 sierpnia 2019 roku na adres: Kancelaria Notarialna, Barbara Malitka, Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do kancelarii.

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 30 895,05 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 57 9484 1206 2850 0121 7962 0002 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej w dniu 21 sierpnia 2019 roku o godzinie 1000 przy ulicy Królewieckiej 89/1a.

Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej:

Regulamin sprzedaży przedsiębiorstwa