SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości Grażyny Filipczak – przedsiębiorczyni prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans – online z siedzibą w Pasłęku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 52C, 14-400 Pasłęk, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z 24 lipca 2019 r., (sygn. akt V GUp 17/15) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 326 Prawa Upadłościowego i naprawczego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 52C.

 

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe:

  1. nieruchomość gruntowa położona w Pasłęku, stanowiąca działkę nr 20/5 o powierzchni 5052m2
    z prawem własności zabudowaną budynkiem magazynowo – socjalno – biurowym o powierzchni użytkowej 826,67 m2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW EL1E/00092152/4.
  2. rzeczy ruchome – używane wyposażenie biurowe wraz z wyposażeniem sklepów stacjonarnych, szczegółowo opisane w Raporcie z wyceny towarów handlowych i ruchomości Upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Jeans-Online Grażyna Filipczak
    w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pasłęku, tabela nr 5, str. 104-110.

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 31 lipca 2018 r. sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe HOLOX Spółkę Cywilną przy ulicy Wilsona 9/1,
43-300 Bielsko – Biała, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż
799 401,17 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden złotych 17/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej Grażyny Filipczak prowadzącej działalność Jeans – Online w upadłości likwidacyjnej w Pasłęku, sygn. akt V GUp 17/15, do dnia 12 września 2019 r. na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 79 940,12 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 98 8309 0000 0064 4985 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka, Paweł Zbucki dnia
17 września 2019 r. o godzinie 10.00.

 

Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się poniżej:

Jeans-Online – warunki sprzedaży ZCP – nieruchomość i rzeczy ruchome