SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W BRANIEWIE PRZY UL. KRASICKIEGO

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

położonej w Braniewie przy ul. Krasickiego pow. Braniewski woj. Warmińsko-Mazurskie zabudowaną budynkiem mieszkalnym

 

Syndyk masy upadłości Józefa Widuto – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 31 grudnia 2019 r. (sygn. akt V GUp 59/18 „of”) zawiadamia o drugim konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości:

– udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej usytuowanej w Braniewie przy
ul. Krasickiego 4, pow. Braniewski, woj. Warmińsko-Mazurskie   oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170/5 (o pow. 0,0644ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w Braniewie  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00007180/4

Sprzedaż  udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych). Sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 138.375,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 13.837,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 50/100), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Józefa Widuto nr 20 9484 1206 3850 0852 8296 0001 w Banku Spółdzielczym
w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 25 marca 2020r. do godziny 16.00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

[UWAGA: W związku z utrudnieniami związanymi ze stanem epidemii, termin składania ofert przedłużony zostaje do dnia 17 kwietnia 2020 r.]

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – udział 1/2
w prawie własności nieruchomości w Braniewie, ul. Krasickiego 4, postępowanie upadłościowe Józefa Widuto, sygn. akt V GUp 59/18 of”

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 26 marca 2020r.o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

[UWAGA: W związku z utrudnieniami związanymi ze stanem epidemii, otwarcie i rozpoznanie ofert w powyższym terminie zostało odwołane. Nowy termin podany zostanie do publicznej wiadomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.]

 

UWAGA: Aktualizacja terminu otwarcia ofert:

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 11 maja 2020r.o godzinie 14.30 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

 

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55 641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl , fax 55-641-64-44

Regulamin II konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest poniżej:

Regulamin II Konkursu ofert na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości w Braniewie przy ul. Krasickiego

Aktualizacja do Regulaminu II Konkursu ofert na sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości w Braniewie przy ul. Krasickiego