SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI (SAMOCHODY CIĘŻAROWE, MASZYNY, SAMOCHODY OSOBOWE)

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, których sprzedaż na rzecz oferenta nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sędziego – Komisarza w trybie art. 308 ust. 2 Ustawy Prawo Upadłościowe.

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane pod pozycjami spisu inwentarza nr 3, 44-74 wskazane w Załączniku nr 2 – wykazie ruchomości PPU Ekomel w upadłości przeznaczonych do sprzedaży., które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

Minimalne ceny sprzedaży ruchomości zostały wskazane w Załączniku nr 2 – wykazie ruchomości PPU Ekomel w upadłości przeznaczonych do sprzedaży, która to tabela stanowi nieodłączną całość. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – ruchomości PPU „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości w Elblągu sygn. akt V GUp 66/18, do kancelarii syndyka przy ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej danej ruchomości na rachunek syndyka masy upadłości nr 88 8309 0000 0064 5289 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu.

Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

ZAŁĄCZNIKI:

  1. V GUp 66-18 (Ekomel) warunki sprzedaży ruchomości 02.03.2020
  2. Załącznik nr 2 – wykaz ruchomości PPU Ekomel w upadłości przeznaczonych do sprzedaży