SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości masy upadłości Doroty Deniziak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Elblągu, sygn. akt V GUp 93/19 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.

 

Wierzytelność wynika z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 08 kwietnia 2008 r. sygn. akt I Ns 1042/07, któremu nadano klauzule wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 15 grudnia 2008 r. sygn. akt I Ns 1042/07 oraz postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 08 marca 2017 r. sygn. akt I Co 34/17. Wierzytelność w części jest zabezpieczona hipotecznie na nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika wierzytelności. Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz posiadanych dokumentów źródłowych są dostępne w Kancelarii Syndyka –  Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.,
ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert zamieszonego na stronie syndyk www.syndyk24.pl . Oświadczenie winno być złożone pisemnie, (także elektronicznie  w formie skanu do pliku PDF za pośrednictwem e-mail na adres- kancelaria@cdres.pl).

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć lub przesłać listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postepowaniu Doroty Deniziak, sygn. akt V GUp 93/19”, do dnia 6 maja 2020r. do godz. 15:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o. , ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data odebrania oferty w Kancelarii Syndyka.

 

Protokolarne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Syndyka w dniu 13 maja 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o. , ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

 

Ze stanem prawnym wierzytelności  można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest poniżej:

Regulamin Konkursu ofert sprzedaży wierzytelności z 08.04.2020r.