SYNDYK SPRZEDA LOKAL MIESZKALNY W ELBLĄGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW

SYNDYK SPRZEDA LOKAL MIESZKALNY W ELBLĄGU PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW

 Syndyk masy upadłości Grażyny Deruś – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o II konkursie ofert na sprzedaż na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003r. (tekst jednolity z dnia 22.02.2019r. Dz.U. 2019, poz. 498) następujących składników masy upadłości:

– Prawo własności lokalu mieszkalnego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 10/4  o pow. 49,80m2 dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00083479/6 wraz z przynależnym udziałem 304 / 100000 w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00071739/0 szczegółowo opisane w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Anettę Rutkiewicz (uprawnienia nr 5442) operacie szacunkowym z dnia 26.11.2019r.

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych) na mocy postanowienia Sądu z dnia 17 marca 2020r. sygn. akt V GUp 61/19 „of”

Sprzedaż prawa własności nieruchomości będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 146.666,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych)

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 14.666,60 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i 60/100), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Grażyny Deruś nr 80 1090 2590 0000 0001 4262 4738 w Santander Bank Polska S.A. w Warszawie. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 10 lipca 2020r. do godziny 15.00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – nieruchomość Elbląg, ul. Szarych Szeregów, postępowanie upadłościowe Grażyny Deruś, sygn. akt V GUp 61/19”

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godzinie 9.30
Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielem syndyka masy upadłości pod nr 55 641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl , fax 55-641-64-44

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest na poniżej

V GUp 61-19 of – Deruś Grażyna – II Regulamin Konkursu Ofert z 09.06.2020