SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM USŁUGOWO-GOSPODARCZYM W MSC. RUCIANKA, GM. MŁYNARY

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ

zabudowaną budynkiem usługowo-gospodarczym

położoną w msc. Rucianka (obręb Kurowo Braniewskie), gm. Młynary pow. Elbląski woj. Warmińsko-Mazurskie

 

Syndyk masy upadłości Janusza Rapczon – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 11 września 2019 r. (sygn. akt V GUp 16/18 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości:

– nieruchomość gruntowa położona w msc. Rucianka (obręb Kurowo Braniewski), gm. Młynary pow. Elbląski woj. Warmińsko-Mazurskie oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 285/2, 285/4 o łącznej pow. 0,0225 ha zabudowana budynkiem usługowo-gospodarczym dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00027229/6

Sprzedaż  nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych)

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Rapczon nr 75 9484 1206 3850 0852 7895 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 10 lipca 2020r. do godziny 15.00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – nieruchomość w Ruciance, postępowanie upadłościowe Janusza Rapczon, sygn. akt V GUp 16/18”

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55 641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl , fax 55-641-64-44

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest poniżej:

V GUp 16/18 Rapczon Janusz Regulamin IV Konkursu Ofert z 09.06.2020r.