SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości masy upadłości Zakładu Przerobu Biomasy Roślinnej S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 424/19 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.

Roszczenie upadłej spółki stanowi dotychczas niewyegzekwowaną kwotę należności głównej w wysokości 46.990,14 zł wraz z odsetkami od dnia 12.10.2019 roku  wynikające z art. 23 ust.3 Ustawy z dnia 06 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i stało się wymagalne 20 stycznia 2018 roku tj. po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o przejęciu przedmiotu zastawu na własność.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz posiadanych dokumentów źródłowych są dostępne w Kancelarii Syndyka  ul. Wojska Polskiego 14b, 82-200 Malbork i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert zamieszonego na stronie www.syndyk24.pl . Oświadczenie winno być złożone pisemnie, (także elektronicznie  w formie skanu do pliku PDF za pośrednictwem e-mail na adres- biuro-syndyka@wp.pl).

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć lub przesłać listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu upadłościowym Zakładu Przerobu Biomasy Roślinnej S.A. w upadłości sygn. akt XVIII GUp 424/19”, do dnia 21 lipca 2020r. do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka – ul. Wojska Polskiego 14b, 82-200 Malbork. O terminie złożenia decyduje data odebrania oferty w Kancelarii Syndyka.

Protokolarne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Syndyka w dniu 22 lipca 2020 roku o godzinie 09:00 w Kancelarii Syndyka – ul. Wojska Polskiego 14b, 82-200 Malbork.

Ze stanem prawnym wierzytelności  można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44, e-mail: biuro-syndyka@wp.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

Sprzedaż wierzytelności – regulamin I konkursu ofert z 07.07.2020