SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI – WIMET

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 28 stycznia 2020 r. z późniejszymi zmianami, (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o.

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane w załączniku nr 1 do warunków sprzedaży – Tabela cen ruchomości, szczegółowo opisane w Operacie szacunkowym z dnia 24.09.2018 r., Jasiński Wycena Nieruchomości z siedzibą w Olsztynie, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

Minimalne ceny sprzedaży ruchomości zostały wskazane w załączniku nr 1 – tabela cen ruchomości, która to tabela stanowi nieodłączną całość. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – ruchomości WIMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach”, sygn. akt V GUp 12/17, do dnia 13 sierpnia 2020 roku na adres kancelarii syndyka przy ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka dnia 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej danej ruchomości na rachunek syndyka masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.

Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 12-17 (Wimet) warunki sprzedaży ZCP w postaci ruchomości 21.07.2020

Załącznik nr 1 – Wykaz ruchomości Wimet