SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI (ZAKŁAD PRODUKCJI STOLARKI OKIENNEJ)

Syndyk masy upadłości Fabryka Okien KONAL Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Wielki Łęck, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, sprzeda ruchomości znajdujące się w Wielkim Łęcku 81A, woj. warmińsko- mazurskie (zakład produkcji stolarki okiennej).

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości należące do upadłej Fabryki Okien KONAL” Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Wielkim Łęcku woj. warmińsko-mazurskie, wskazane w złączniku nr 1 do warunków sprzedaży, szczegółowo opisane w operacie wyceny nr 1-120-T/2018 z dnia 19 września 2018 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Romana Borkowskiego.

Ceny ruchomości nie mogą być niższe niż wskazane w załączonej tabeli, która stanowi nieodłączną całość. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów. Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej na rachunek masy upadłości 80 8309 0000 0064 5280 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu.

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ — ruchomości Fabryka Okien KONAL SA w upadłości położone w Wielkim Łęcku, sygn. akt V GUp 47/18” do dnia 06 września 2020 roku na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka dnia 07 września 2020 roku o godzinie 10.00.

Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-64164-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl  

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 47-18 (Konal) warunki sprzedaży ruchomości

Załącznik nr 1 – tabela cen ruchomości

V GUp 47-18 (Konal) Załącznik nr 2 – oferta na zakup ruchomości