SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

Syndyk masy upadłości „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, na mocy uchwały nr 2 Piątego zgromadzenia Rady Wierzycieli z dnia 08 listopada 2019 roku. (sygn. akt V GUp 4/15) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa upadłego położonego w Pasłęku, woj. warmińsko- mazurskie, przy ul. Dworcowej (zakład pirolizy zużytych opon samochodowych).

W skład zorganizowanego przedsiębiorstwa wchodzą:

  1. prawo własności działki gruntu nr 45/1 o powierzchni 2,9965 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym, w trakcie budowy, o powierzchni użytkowej 2.831,61 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00095983/9;
  2. rzeczy ruchome oraz wartości niematerialne i prawne szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 10.08.2016r. nr 064-F/OS/2016 oraz klauzuli potwierdzającej aktualność oszacowania wartości z dnia 05.07.2017 r.,

które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz ładowarki Manitou, wagi samochodowej elektronicznej REHWA 82 oraz ruchomości wskazanych w załączniku nr 1, który jest nieodłączną częścią niniejszej uchwały, przy czym patent na wynalazek p.39682 „mieszanki gumowe napełniaczami węglowymi” wygasł.

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

[Spółce pod firmą PRO – MEDIA SYSTEM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kozietulskiego 4A/1, tel. 505 482 578 przysługuje prawo pierwokupu, na podstawie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa zawartej na okres do 30 listopada 2020 r.]

SYNDYK INFORMUJE, ŻE PRAWO PIERWOKUPU WYGASŁO WSKUTEK ROZWIĄZANIA UMOWY DZIERŻAWY Z DNIEM 10 WRZEŚNIA 2020 R.

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ — przedsiębiorstwo „ECO-CAPITAL” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej położone w Pasłęku, sygn. akt V GUp 4/15”, do dnia 19 października 2020 r. na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki S.C., ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do kancelarii.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 300.000,00 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 19 9484 1206 2850 0852 3259 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej w dniu poprzedzającym termin otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 21 października 2020 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka, Paweł Zbucki S.C., ul. Królewiecka 89/1 A, 82-300 Elbląg.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-64164-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 4-15 (Eco – Capital) warunki sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa