SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ

Syndyk masy upadłości masy upadłości Rafała Pakosz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Elblągu, sygn. akt V GUp 43/20 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.

Wierzytelność wynika z ugody sądowej zawartej przed Sądem Rejonowym w Bartoszycach  Bartoszycach  I Wydział Cywilny z dnia 15 grudnia 2017r, sygn. akt I Ns 444/17 wraz z nadaną klauzulą wykonalności z dnia 11 września 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz posiadanych dokumentów źródłowych są dostępne w Kancelarii Syndyka –  Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert zamieszonego poniżej. Oświadczenie winno być złożone pisemnie (także elektronicznie w formie skanu do pliku PDF za pośrednictwem e-mail na adres- kancelaria@cdres.pl).

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć lub przesłać listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność II w postępowaniu Rafała Pakosz, sygn. akt V GUp 43/20”, do dnia 16 października 2020r. do godz. 15:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data odebrania oferty w Kancelarii Syndyka.

Protokolarne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Syndyka w dniu 19 października 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

Ze stanem prawnym wierzytelności można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się poniżej.

V GUp 43-20 (Rafal Pakosz) – Sprzedaż-wierzytelności -regulamin-I-konkursu-ofert-z-23.09.2020