SYNDYK SPRZEDA ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 05 lutego 2021 r. (sygn. akt V GUp 12/17) zawiadamia o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Zawrotach, woj. warmińsko-mazurskie.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe:

  1. Nieruchomości:
  1. KW EL2O/00028972/6 o numerze działki 431/9, zabudowana budynkiem garażowym z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 269,30 m2
  2. KW EL2O/00028973/3 o numerze działki 431/20, zabudowana budynkiem hali magazynowej z częścią socjalno – biurową o powierzchni użytkowej 682,04 m2,
  3. KW EL2O/00032038/8 o numerze działki 431/21, zabudowana budynkiem hali magazynowo – produkcyjnej oraz wiatą o powierzchni użytkowej 260,00 m2,
  4. Ruchomości, wyposażenia oraz stanów magazynowych, pod pozycjami 1-11, 13-67, 69-75, 77-87, Tabela – Ruchomości w Wimet Sp. z o.o. w upadłości w Zawrotach k/Morąga, Operat szacunkowy z dnia 24.09.2018 r., wykonany przez Jasiński, Wycena Nieruchomości z siedzibą w Olsztynie.

Wszystkie składniki majątku są szczegółowo opisane w Operacie szacunkowym z dnia 24.09.2018 r., Jasiński Wycena Nieruchomości z siedzibą w Olsztynie, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 999 768,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – zorganizowanej części przedsiębiorstwa „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, sygn. akt V GUp 12/17, do dnia 31 marca 2021 r. na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 99 976,80 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka, Paweł Zbucki dnia 07 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00.

 

Ze stanem technicznym i rzeczowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 12-17 (Wimet) warunki sprzedaży ZCP w postaci nieruchomości 18.02.2021