SYNDYK SPRZEDA RUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowego „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, ul. Rawska 24, 82-300 Elbląg, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 14.09.2020 r. (sygn. akt V GUp 66/18) zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wskazane w Załączniku nr 1 – wykazie ruchomości PPU Ekomel w upadłości przeznaczonych do sprzedaży., które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

Minimalne ceny sprzedaży ruchomości zostały wskazane w Załączniku nr 1 – wykazie ruchomości PPU Ekomel w upadłości przeznaczonych do sprzedaży, która to tabela stanowi nieodłączną całość. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – ruchomości PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWEGO „EKOMEL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Elblągu, sygn. akt V GUp 66/18 do dnia 29 marca 2021 r. na adres: Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej danej ruchomości na rachunek syndyka masy upadłości nr 88 8309 0000 0064 5289 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sztumie Oddział w Elblągu.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 30 marca 2021 roku o godzinie 10.00.

Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 66-18 Ekomel warunki sprzedaży ruchomości

Załącznik nr 1- do warunków sprzedaży ruchomości PPU Ekomel Sp. z o.o w Elblągu z dn. 08.03.2021 r.