SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI WIMET SP. Z O.O.

Syndyk masy upadłości „WIMET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach, tel. 517-37-37-44, 55-641-64-44, zawiadamia o sprzedaży ruchomości w postaci maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości Wimet Sp. z o.o.

 

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości w postaci:

 

Lp. Nr spisu inw Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto
1. 68 Spawarka ESAB z podajnikiem MIG 500T 5 3 570,00 zł
2. 76 Elementy meblowe w paczkach 1257 50,00 zł
3. 88 Krzesło tapicerowane stylowe 18 120,00 zł

,które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach” sygn. akt V GUp 12/17 dnia 13 sierpnia 2021 r. na adres: Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka dnia 18 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny minimalnej danej ruchomości na rachunek syndyka masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.

Sprzedaż oferowanych ruchomości nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody Sędzi – Komisarz na sprzedaż.

Ze stanem technicznym i rzeczowym ruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 12-17 (Wimet) warunki sprzedaży ruchomości 68,76,88