SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ECO – CAPITAL

Syndyk masy upadłości ECO – CAPITAL Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, sygn. akt V GUp 4/15 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.

Wierzytelność wynika z wyroku zaocznego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy z dnia 21 czerwca 2021 roku, sygn. akt V GC 127/21, które stało się prawomocne 11 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz posiadanych dokumentów źródłowych są dostępne w Kancelarii Syndyka, ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert zamieszonego na stronie syndyk www.syndyk24.pl . Oświadczenie winno być złożone pisemnie (także elektronicznie w formie skanu do pliku PDF za pośrednictwem e-mail na adres- kancelaria@cdres.pl).

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć lub przesłać listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postepowaniu ECO – CAPITAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Szczecinie”, do dnia 21 października 2021. do godz. 15:00w Kancelarii Syndyka, ul. Zacisze 2 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty
do kancelarii.

Protokolarne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Syndyka w dniu 22 października 2021 roku o godzinie 10:30 w Kancelarii Syndyka.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rachunek masy upadłości nr 19 9484 1206 2850 0852 3259 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.

Ze stanem prawnym wierzytelności można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się poniżej.

Sprzedaż wierzytelności – regulamin konkursu ofert z 06.10.2021