SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ WIMET Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości masy upadłości „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.

Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 06 marca 2019 roku sygn. akt V GC 1737/17 oraz z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019 roku sygn. akt XII Ga 505/19.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz posiadanych dokumentów źródłowych są dostępne w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert zamieszonego na stronie syndyk www.syndyk24.pl . Oświadczenie winno być złożone pisemnie (także elektronicznie w formie skanu do pliku PDF za pośrednictwem e-mail na adres- kancelaria@cdres.pl).

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć lub przesłać listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postepowaniu WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach V GUp 12/17”, do dnia 21 października 2021 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data odebrania oferty w Kancelarii Syndyka.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rachunek masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.

Protokolarne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod w dniu 22 października 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

Ze stanem prawnym wierzytelności można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się poniżej.

Sprzedaż wierzytelności – regulamin konkursu ofert z 05.10.2021