SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA – MAZEL TRADE Sp. z o.o. w upadłości

Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego działając jako syndyk masy upadłości MAZEL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy z dnia 30 grudnia 2021 r. (sygn. akt V GUp 14/17), zawiadamia o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa należącego do „MAZEL TRADE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, położonego w miejscowości Surowe 12 A, gmina Pasłęk, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, w skład którego wchodzą:

  1. nieruchomości:

prawo własności działki gruntu nr 258/2 (grunty rolne) o powierzchni 2,6308 ha, na której znajdują się zabudowania, dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW EL1E/00093497/1

  1. rzeczy ruchome – używane wyposażenie i stany magazynowe wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 19.06.2017 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, oraz z wyłączeniem:

– wózka widłowego spalinowego CLARC CDP35

– Fiata Ducato 250 GDA2XP9

– wózka widłowego Still RX70-35

Sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 400 671,45 zł (czterysta tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 45/100). Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – przedsiębiorstwo „MAZEL TRADE” Sp. z o.o.  w upadłości położone w Surowem, sygn. akt V GUp 14/17”, do dnia 15 lutego 2022 r. na adres: Kancelaria Notarialna, B. Malitka, P. Zbucki, ul Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii.

Oferent składając ofertę, może się posłużyć jej wzorem stanowiącym załącznik do warunków sprzedaży. Za treść oferty odpowiada oferent.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 40 067,15 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 91 9484 1206 2850 0852 6898 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Królewieckiej 89/1A, 82-300 Elbląg

Organizator sprzedaży zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania bądź unieważnienia bez podania przyczyn, w takim wypadku wpłacone wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie 14 dni od dnia odwołania przetargu.

Z opisem i oszacowaniem zorganizowanego przedsiębiorstwa można się zapoznać w Kancelarii Syndyka, po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mail pod adresem: kancelaria@cdres.pl

Ze stanem technicznym i rzeczowym zorganizowanego przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44.

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V GUp 14-17 warunki sprzedaży 17.01.2022