SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ WIMET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Syndyk masy upadłości masy upadłości „WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wierzytelności przysługującej masie upadłości.

Wierzytelność wynika z umów dotyczących wykonania robót zawartych pomiędzy „WIMET” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawrotach a Zobowiązanym, stanowiących kaucje gwarancyjne. Wysokości sprzedawanych wierzytelności wynosi 69 247,95 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz posiadanych dokumentów źródłowych są dostępne w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg i zostaną udostępnione podmiotom, które złożą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert zamieszonego na stronie syndyk www.syndyk24.pl . Oświadczenie winno być złożone pisemnie (także elektronicznie w formie skanu do pliku PDF za pośrednictwem e-mail na adres- kancelaria@cdres.pl).

Oferty sporządzone w języku polskim należy złożyć lub przesłać listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postepowaniu WIMET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Zawrotach V GUp 12/17”, do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data odebrania oferty w Kancelarii Syndyka.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rachunek masy upadłości nr 49 9484 1206 2850 0852 6885 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu.

Protokolarne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka – Centrum Doradztwa Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o., ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg.

Ze stanem prawnym wierzytelności można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się poniżej.

Sprzedaż wierzytelności – regulamin I konkursu ofert z 01.04.2022