SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W JEGŁOWNIKU

Syndyk masy upadłości Szymona Deniziaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Elblągu, na mocy postanowienia Sędzi Komisarz z 25 maja 2022 r. (sygn. akt V GUp 166/21 „of”) zawiadamia o sprzedaży nieruchomości położonej w Jegłowniku, gm. Gronowo Elbląskie.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w postaci działki gruntu nr 711, przy ulicy Młyńskiej 5b, gm. Gronowo Elbląskie o powierzchni 0,9449 ha dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych księga numer EL1E/00026674/6 szczegółowo opisana w operacie szacunkowym z dnia 07 lutego 2022 roku sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego Eugeniusza Kubackiego.

Sprzedaż nieruchomości opisanej wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 181 100,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100). Do ceny doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI Szymona Deniziaka w upadłości, sygn. akt V GUp 166/21 of”, do dnia 12 października 2022 roku na adres: Kancelaria Notarialna Paweł Zbucki ul. Królewiecka 89/1a, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu do kancelarii.

 

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 18 110,00 zł) na rachunek masy upadłości nr 05 9484 1206 3850 0852 9684 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej dnia 13 października 2022 roku o godzinie 1100.

 

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55-641-64-44 oraz nr 517-37-37-44, e-mail: kancelaria@cdres.pl

 

Szczegółowe warunki sprzedaży znajdują się poniżej.

V-GUp-166-21-Deniziak-Szymon-Warunki-sprzedazy-dzialki-nr-711-w-Jeglowniku-II